AMNİYOSENTEZ(AMNİON SUYU ALINARAK KROMOZOM ANALİZİ)

sezgin sönmez- AMNİYOSENTEZ(AMNİON SUYU ALINARAK KROMOZOM ANALİZİ)